پزشکـوـبیمارـدرـجلسهـمشاوره

play-video

چرا لازم است بیمار قبل از آمدن به کلینیک وقت بگیرد؟

play-video

در یک جلسه مشاوره چه اتفاقی می افتد؟

ارتباط مستقیم با کارشناس ایمپلنت